Yes No

Manylion cyswllt:

Swyddfa Gynadledda (Llun-Gwener 9am - 5pm) -☎️ 01248 38 8088 ☎️

                                                                  📧 conference@bangor.ac.uk 📧

Rydym yn parhau i fonitro canllawiau'r llywodraeth ynglŷn â'r pandemig cyfredol ac rydym wedi adolygu'r ffordd rydym yn gweithio er mwyn sicrhau diogelwch ein holl westeion. Rydym wedi cwblhau'r hyfforddiant “We’re Good to Go” i sicrhau ein bod yn cadw ein gwesteion a'n staff yn ddiogel yn ystod eu hamser yn ein lleoliad.

 

Yma rydym yn amlinellu'r mesurau allweddol sydd wedi eu rhoi ar waith er eich cysur a'ch tawelwch meddwl tra byddwch yn aros gyda ni. www.bangor.ac.uk/commercial-services/documents/health-and-safety-CY.pdf

 

📍Nodwch📍

***O fis Chwefror 2019 bydd tegellau ar gael yn y ceginau cymunedol yn unig ac ni fyddant yn yr ystafelloedd wely.***

Llety

Mae ein hystafelloedd gwely i gyd yn ystafelloedd sengl en-suite, gyda chawod, ac ni chaniateir ysmygu ynddynt.  Mae pob ystafell wedi cael safon ansawdd Llety Campws 3- 4* gan Croeso Cymru (gweler yr troednodyn). Categori yw hwn a ddatblygwyd i'r prifysgolion a cholegau hynny a all gynnig llety i ymwelwyr.

Mae'r ystafelloedd ar Safle Ffriddoedd, sef y prif gampws preswyl i fyfyrwyr y brifysgol.   Cynllun y neuaddau yw wyth o ystafelloedd gwely unigol mewn 'fflat' diogel.  

 

Cyrraedd/ Gadael

*** Sylwch fod y Dderbynfa yn Adeilad Idwal, Y Swyddfa Neuaddau ***

Casglwch eich allwedd ystafell o'r Swyddfa Neuaddau ar ôl 2pm (Rhif 15 ar y map). Adeilad Idwal, Bangor LL57 2GP

www.bangor.ac.uk/commercial-services/documents/ffriddoedd-bangor-map-cy.pdf

  • Cyrraedd - 2pm - 8pm, Dydd Llun – Dydd Sul.  Casglwch allwedd eich ystafell o'r Swyddfa Neuaddau ar ôl 2pm pan fyddwch yn cyrraedd (Rhif 15 ar y Map Adeilad Idwal).
  • Cyrraedd yn hwyr (ar ôl 8pm) - Os byddwch yn cyrraedd yn hwyr, fydd angen casglu eich goriad o'r llety diogelwch (rhif 8 ar y map) Mae'r llety diogelwch ar agor 24 awr y dydd.
  • Gadael - 9.30am - Rhaid i chi ddychwelyd eich allweddi i'r derbynfa 09.30am y diwrnod y byddwch yn gadael. Codir tâl o £20.00 am allweddi a gollir.

Cliciwch https:https://www.bangor.ac.uk/commercial-services/documents/gwybodaeth-i-westeion.pdf i gael y daflen wybodaeth am lety. Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch â mi ar y manylion a roddir isod.

Brecwast

Mae opsiwn brecwast ar gael i archebion grŵp (rhaid cael nifer benodol i hyn).  Cysylltwch â'r Tîm Cynadledda am wybodaeth bellach.

Cael trafferth i archebu eich ystafell

Pe baech yn cael unrhyw drafferth i ddefnyddio'r system archebu ar-lein hon, neu angen archebu mwy nag 8 ystafell neu aros 8+ o nosweithiau, a fyddech cystal ag anfon e-bost at aros@bangor.ac.uk neu ffonio aelod o'r Tîm Cynadledda ar +44 (0) 1248 388088  (Llun - Gwener 9am - 5pm).

Digwyddiadau Penodol / Codau Cynnig Arbennig

Os ydych yn dod fel rhan o grŵp, cynhadledd neu ddigwyddiad penodol, nodwch y cod cynnig arbennig a ddarperir gan y prif archebwr. Bydd hyn yn eich galluogi i archebu ystafell a gadwyd yn benodol ar gyfer eich digwyddiad ar y pris y cytunwyd arno.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae parcio am ddim ar gael fel rheol ar y campws i gerbydau gyda thrwydded barcio arnynt. Byddwch yn cael y drwydded hon wrth gyrraedd.

Er bod y rhan fwyaf o'r llety'n hygyrch, rhowch wybod i ni os oes gennych ofynion penodol fel y gallwn wneud yn siŵr bod ystafelloedd yn addas i chi.

Os ydych yn archebu lle i blant, mae'n rhaid iddynt fod yn 11 oed neu hŷn adeg eu hymweliad gan nad yw'r llety'n addas i blant dan 11 oed.   Rhaid i blant gael eu goruchwylio tra byddant ar eiddo'r brifysgol a chyfrifoldeb y prif archebwr yw sicrhau bod plant yn cael eu goruchwylio'n briodol drwy gydol eu hymweliad.   

Troednodyn:

Gweithredir telerau ac amodau archebu lle.   Dros y Pasg a'r haf, mae rhai o'r ystafelloedd a gynigir wedi cael graddfa 3* gan Croeso Cymru. Byddwch yn cael gwybod am hynny pan fyddwch yn archebu lle. 

Site footer