Yes No

Manylion cyswllt:

Swyddfa Gynadledda (Llun-Gwener 9am - 5pm) - 01248 38 8088

                                                                             - conference@bangor.ac.uk

❄️Cynnig y Gaeaf - £49.00 am 2 Noson ❄️

Mae'r cynnig yn berthnasol i archebion dydd Gwener a dydd Sadwrn ar ddyddiadau penodol yn ystod mis Tachwedd a mis Rhagfyr.

📍Nodwch os gwelwch yn dda📍

Oherwydd  gwaith cynnal a chadw hanfodol bydd ein llety ar gau rhwng y 26ain o Dachwedd a'r 7fed o Ragfyr.
• Byddwn hefyd ar
gau  yn
ystod cyfnod y Nadolig,  o’r 20fed o Ragfyr hyd at y 3ydd o Ionawr 2019.

Llety

***Noder Bydd y Dderbynfa n symud i'r Swyddfa Neuaddau o'r 3ydd o Fehefin ***
 

Mae ein hystafelloedd gwely i gyd yn ystafelloedd sengl en-suite, gyda chawod, ac ni chaniateir ysmygu ynddynt.  Mae pob ystafell wedi cael safon ansawdd Llety Campws 4* gan Croeso Cymru (gweler yr troednodyn). Categori yw hwn a ddatblygwyd i'r prifysgolion a cholegau hynny a all gynnig llety i ymwelwyr.

Mae'r ystafelloedd ar Safle Ffriddoedd, sef y prif gampws preswyl i fyfyrwyr y brifysgol.    Cynllun y neuaddau yw wyth o ystafelloedd gwely unigol mewn 'fflat' diogel.   Caiff pob ystafell ddefnyddio cegin/lle bwyta'r fflat, sy'n cynnwys oergell, rhewgell, stôf, popty microdon, tostiwr a thegell.   Mae cael defnyddio'r lle cymunedol, cymdeithasol unigryw hwn yn ddelfrydol i archebion gan grwpiau.

***O fis Chwefror 2019 bydd tegellau ar gael yn y ceginau cymunedol yn unig ac ni fyddant yn yr ystafelloedd wely.***

Cyrraedd - 2pm - 8pm

Casglwch eich allwedd ystafell o'r Swyddfa Neuaddau ar ôl 2pm (Rhif 15 ar y map). Adeilad Idwal, Bangor LL57 2GP

Cyrraedd yn Hwyr (ar ôl 8pm)

Bydd swyddfa'r Neuaddau'n cau am 8pm. Os ydych chi'n cyrraedd yn hwyrach, rhowch wybod  cyn 5pm i Gynadledda ar 01248 38 8088 neu gynadleddau@bangor.ac.uk  . Os ydych chi'n cyrraedd dydd Sadwrn neu ddydd Sul, rhowch wybod i  Gynhadleddau erbyn 5pm ddydd Gwener cyn i'r swyddfa gau am y penwythnos.

Gadael - 9.30am
Rhaid dychwelyd eich allweddi i swyddfa'r Neuaddau erbyn 9:30am ar ddiwrnod eich ymadawiad neu gadewch eich allweddi yn y bwlch allweddi y tu allan i'r Swyddfa Neuaddau. Codir tâl o £20.00 am allweddi a gollwyd.

Brecwast

Mae opsiwn brecwast ar gael i archebion grŵp (rhaid cael nifer benodol i hyn).  Cysylltwch â'r Tîm Cynadledda am wybodaeth bellach.

Cael trafferth i archebu eich ystafell

Pe baech yn cael unrhyw drafferth i ddefnyddio'r system archebu ar-lein hon, neu angen archebu mwy nag 8 ystafell neu aros 8+ o nosweithiau, a fyddech cystal ag anfon e-bost at aros@bangor.ac.uk neu ffonio aelod o'r Tîm Cynadledda ar +44 (0) 1248 388088  (Llun - Gwener 9am - 5pm).

Digwyddiadau Penodol / Codau Cynnig Arbennig

Os ydych yn dod fel rhan o grŵp, cynhadledd neu ddigwyddiad penodol, nodwch y cod cynnig arbennig a ddarperir gan y prif archebwr. Bydd hyn yn eich galluogi i archebu ystafell a gadwyd yn benodol ar gyfer eich digwyddiad ar y pris y cytunwyd arno.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae parcio am ddim ar gael fel rheol ar y campws i gerbydau gyda thrwydded barcio arnynt. Byddwch yn cael y drwydded hon wrth gyrraedd.

Er bod y rhan fwyaf o'r llety'n hygyrch, rhowch wybod i ni os oes gennych ofynion penodol fel y gallwn wneud yn siŵr bod ystafelloedd yn addas i chi.

Os ydych yn archebu lle i blant, mae'n rhaid iddynt fod yn 11 oed neu hŷn adeg eu hymweliad gan nad yw'r llety'n addas i blant dan 11 oed.   Rhaid i blant gael eu goruchwylio tra byddant ar eiddo'r brifysgol a chyfrifoldeb y prif archebwr yw sicrhau bod plant yn cael eu goruchwylio'n briodol drwy gydol eu hymweliad.   

Troednodyn:

Gweithredir telerau ac amodau archebu lle.   Dros y Pasg a'r haf, mae rhai o'r ystafelloedd a gynigir wedi cael graddfa 3* gan Croeso Cymru. Byddwch yn cael gwybod am hynny pan fyddwch yn archebu lle. 

Site footer