Yes No

Llety

Mae ein hystafelloedd gwely i gyd yn ystafelloedd sengl en-suite, gyda chawod, ac ni chaniateir ysmygu ynddynt.  Mae pob ystafell wedi cael safon ansawdd Llety Campws 4* gan Croeso Cymru (gweler yr troednodyn). Categori yw hwn a ddatblygwyd i'r prifysgolion a cholegau hynny a all gynnig llety i ymwelwyr.

Mae'r ystafelloedd ar Safle Ffriddoedd, sef y prif gampws preswyl i fyfyrwyr y brifysgol.    Cynllun y neuaddau yw wyth o ystafelloedd gwely unigol mewn 'fflat' diogel.   Caiff pob ystafell ddefnyddio cegin/lle bwyta'r fflat, sy'n cynnwys oergell, rhewgell, stôf, popty microdon, tostiwr a thegell.   Mae cael defnyddio'r lle cymunedol, cymdeithasol unigryw hwn yn ddelfrydol i archebion gan grwpiau.

Cyrraedd a Gadael

Gellwch gyrraedd rhwng 2pm - 10pm a dylech fynd i Siop Braint sydd ar lawr isaf adeilad Braint. Gofynnir i ymwelwyr adael erbyn 09.30am ar y diwrnod gadael.  

Brecwast

Mae opsiwn brecwast ar gael i archebion grŵp (rhaid cael nifer benodol i hyn).  Cysylltwch â'r Tîm Cynadledda am wybodaeth bellach.

Cael trafferth i archebu eich ystafell

Pe baech yn cael unrhyw drafferth i ddefnyddio'r system archebu ar-lein hon, neu angen archebu mwy nag 8 ystafell neu aros 8+ o nosweithiau, a fyddech cystal ag anfon e-bost at aros@bangor.ac.uk neu ffonio aelod o'r Tîm Cynadledda ar +44 (0) 1248 388088  (Llun - Gwener 9am - 5pm).

Digwyddiadau Penodol / Codau Cynnig Arbennig

Os ydych yn dod fel rhan o grŵp, cynhadledd neu ddigwyddiad penodol, nodwch y cod cynnig arbennig a ddarperir gan y prif archebwr. Bydd hyn yn eich galluogi i archebu ystafell a gadwyd yn benodol ar gyfer eich digwyddiad ar y pris y cytunwyd arno.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae parcio am ddim ar gael fel rheol ar y campws i gerbydau gyda thrwydded barcio arnynt. Byddwch yn cael y drwydded hon wrth gyrraedd.

Er bod y rhan fwyaf o'r llety'n hygyrch, rhowch wybod i ni os oes gennych ofynion penodol fel y gallwn wneud yn siŵr bod ystafelloedd yn addas i chi.

Os ydych yn archebu lle i blant, mae'n rhaid iddynt fod yn 11 oed neu hŷn adeg eu hymweliad gan nad yw'r llety'n addas i blant dan 11 oed.   Rhaid i blant gael eu goruchwylio tra byddant ar eiddo'r brifysgol a chyfrifoldeb y prif archebwr yw sicrhau bod plant yn cael eu goruchwylio'n briodol drwy gydol eu hymweliad.   

Troednodyn:

Gweithredir telerau ac amodau archebu lle.   Dros y Pasg a'r haf, mae rhai o'r ystafelloedd a gynigir wedi cael graddfa 3* gan Croeso Cymru. Byddwch yn cael gwybod am hynny pan fyddwch yn archebu lle. 

Site footer